четверг, 11 октября 2018 г.

РЕКЛАМНЫЕ СТОЙКИ

РЕКЛАМНЫЕ СТОЙКИ
Предлагаем очень удобные металлические стойки для информационных и рекламных буклетов, листовок, презентаций.
Высота в верхней части – 104 см, в нижней части – 71 см.
Размер корзины: 35 х 25 х 14 см (под формат А4 с запасом).
Размер опоры: 40 х 41 см.
Стойки новые, белого цвета, без царапин и потёртостей. 
Стоимость одной стойки: 2000 руб. Имеется 7 одинаковых стоек.
Нахождение в центральной части г. Калининграда.
Очень удобные, для наглядного размещения материалов на выставках, в помещениях, внутри холлов, бизнес центров, в зонах приёма и ожидания посетителей. А также на улице, перед офисом, на выездных мероприятиях. Возможность пристёгивания стойки на трос или велосипедный замок.
Жду Вашего письма или звонка.
 

PROJECTS

Polski  
PROJEKT 1
Reprezentacja na targach w Baltic-Expo (Kaliningrad) www.balticfair.com
Oferujemy współpracę dla pełnego reprezentacji Państwa firmy w Baltic-Expo centrum w dniach trwania targów, tematycznie bliskich do Twojego rodzaju działalności.
1. Zawieramy Umowę o współpracy.
2. Na podstawie niniejszej Umowy wysyłasz materiały reklamowe (wizytówki, ulotki, czasopisma, breloki, flagi, itp.) do dystrybucji na targach.
3. W czasie targów ja, jako Twój przedstawiciel na swoim miejscu wystawy, na stoisku i stole firmowego centrum boksu RA "Ariadna", umieściłem Swoją produkcję reklamową.
4. W godzinach otwarcia targów, 3 dni, od 10 do 17 godzin, pracuję z klientami. To jest dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, odpowiedzi na pytania dotyczące działalności i usług prezentowanej firmy, zapewnienie kontaktów dostarczone przez firmy wszystkich zainteresowanych osób, zbieranie biznesowych informacji kontaktowych w celu wysłania do klienta wiadomości e-mail.
5. Fotografowanie terenów boksu z produktów promocyjnych zamawiającego w czasie trwania wystawy, wysyłanie фотоотчета.
6. Po zakończeniu wystawy - utylizacja pozostałości produktów promocyjnych lub jej zwrot do klienta.
ZALETY PROJEKTU
1. Ekonomiczne, a przy tym pełne uczestnictwo w targach. Nie musisz przywozić osobiście produktów reklamowych na targi.
2. Ty lub twoi pracownicy nie muszą osobiście uczestniczyć w targach, pełne przedstawicielstwo będzie zapewniona mną zgodnie z podpisaną Umową.
3. Oszczędność czasu, kosztów przejazdu, diety i diet.
4. Uzyskanie takich samych wyników z wystawy, co i przy osobistym udziale. To prezentacja Twojej firmy, Twoich produktów i usług na miasto Kaliningradu i obwodu kaliningradzkiego. To rozpowszechnianie informacji o Swoich produktach i usługach wśród odwiedzających targi. Czyli wśród osób zainteresowanych, potencjalnych nabywców Swoich towarów i usług i przyszłych partnerów biznesowych lub klientów.
5. Niezawodność i jakość reprezentacyjnych usług RA "Ariadna". Pracujemy w ścisłej współpracy i partnerstwie z wiodącą wystawienniczej organizacją w obwodzie Kaliningradzkim - z JSC "Baltic-Expo". Pomiędzy OAO "Baltic-Expo" i RA "Ariadna" zawarta ekskluzywny Umowa partnerstwa, dający możliwość jakiejkolwiek agencji mieć cały kompleks powyższych reprezentacyjnych usług godny najwyższej obsługą od kierownictwa SPÓŁKI "Baltic-Expo".

English
PROJECT 1
​Representation at exhibitions in Baltik-Expo (Kaliningrad) www.balticfair.com
We offer cooperation on full-fledged representative office of your company in Baltik-Expo the center in days of holding the exhibitions thematically close to your kind of activity.
1. We sign the Contract on cooperation.
2. Under this Contract you send advertizing materials (business cards, booklets, magazines, brelka, tags, etc.) for distribution at an exhibition.
3. In days of holding an exhibition I as your representative, on the exhibition place, at the stand and a table of company exhibition box of RA "Ariadna", I place your promotional products.
4. In business hours of an exhibition, 3 days, from 10 to 17 o'clock, I work with visitors. It is distribution and distribution of advertizing materials, answers to questions on activity and services of the presented company, providing with contacts the presented company of all interested persons, collecting business contact information for transfer to the customer by e-mail.
5. Photographing of exhibition boxing with promotional products of the customer in days of work of an exhibition, sending the photoreport.
6. On completion of work of an exhibition - utilization of the remains of promotional products or its return to the customer.
PROJECT PLUSES
1. Economic and at the same time full participation in an exhibition. You don't need to bring personally promotional products on an exhibition.
2. You or your employees don't need to be present personally at an exhibition, the full-fledged representation will be provided with me on the signed Contract.
3. Saving of time, fare, daily allowance and travelers.
4. Obtaining the same results from an exhibition, as with personal participation. It is the presentation of your company, your goods and services on the city of Kaliningrad and the Kaliningrad region. This dissemination of information on your goods and services among visitors of an exhibition. That is among interested persons, potential buyers of your goods and services and your future business partners or clients.
5. Reliability and quality of representative services of RA "Ariadna". We work in dense cooperation and partnership with the leading exhibition organization in the Kaliningrad region - with JSC Baltik-Expo. Between JSC Baltik-Expo and RA "Ariadna" the exclusive partner Contract giving the chance to advertizing agency to render all complex of above-mentioned representative services with full support from the management of JSC Baltik-Expo is signed.

 

Наши предложения

РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Одновременная публикация Вашего рекламного макета во всех социальных сетях и на сайте РА "Ариадна" за не большую плату без удаления.
Всего за 5 евро! Около 5000 читателей! Реклама не будет удалена.
Jednoczesne publikowanie Swojego adware układu we wszystkich portalach społecznościowych i na stronie internetowej RA "Ariadna" za niewielką opłatą bez usuwania.
Za 5 euro! Około 5000 czytelników! Reklama nie zostanie usunięta.
Simultaneous publication of your advertising layout in all social networks and on the website of RA "Ariadne" for a small fee without removal.
Just for 5 euros! About 5,000 readers! Ads will not be removed.
Gleichzeitige Veröffentlichung Ihres werbemodells in allen sozialen Netzwerken und auf der Website von RA "Ariadna" für eine geringe Gebühr ohne Entfernung.
Für nur 5 Euro! Über 5.000 Leser! Werbung wird nicht entfernt.
https://twitter.com/EvguenS/
https://www.instagram.com/evgeny_sem/
https://www.instagram.com/seariadna/
https://vk.com/id85297656
https://vk.com/post95
https://vk.com/ariadna_ra
https://vk.com/ra_ariadne
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001253343575
https://www.facebook.com/groups/1617286128570660/
И конечно, Ваш макет будет размещён на сайте РА "Ариадна" в нашем специальном разделе "Реклама партнёров"
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ОПЛАТА  УСЛУГ
​Можно оплатить услугу денежным переводом:  Western Union;  CONTACT;  Blizko;  Money Gram;  KoronaPay;  UNISTREAM
Реквизиты для перевода я сообщу в письме, напишите пожалуйста на e-mail: ariadne98@yandex.ru
Мои реквизиты для перевода денег.
Россия, Калининград, мой телефон: +7 (911) 482-77-59
Для частных лиц и юридических лиц используются способы оплаты наличными: через Сбербанк -  онлайн и безналичными: с выставлением счёта и оплатой на мой расчётный счет ИП.
После получения оплаты, я выдам Вам кассовый чек.
С уважением, Евгений Семененко

Można zapłacić przelewem: Western Union; CONTACT; Blizko; MoneyGram; KoronaPay; UNISTREAM
Dane do przelewu wyślę w mailu proszę napisać na e-mail: ariadne98@yandex.ru
Moje dane do przelewu.
Rosja, Kaliningrad, mój telefon: +7 (911) 482-77-59
Po otrzymaniu płatności, zrobię Ci paragon z kasy fiskalnej.
Pozdrawiam, Evgeniy Semenenko

You can pay by money transfer: Western Union; CONTACT; Blizko; MoneyGram; KoronaPay; UNISTREAM
Details for the transfer I will inform in a letter, please write to e-mail: ariadne98@yandex.ru
My details for the money transfer.
Russia, Kaliningrad, my phone: +7 (911) 482-77-59
After receiving payment, I will issue you a cash receipt.
With respect, Evgeniy Semenenko

Sie können per überweisung bezahlen: Western Union; KONTAKT; Blizko; MoneyGram; KoronaPay; UNISTREAM
Details für die übersetzung werde ich im Brief melden, schreiben Sie bitte an e-mail: ariadne98@yandex.ru
Meine Angaben zur überweisung.
Russland, Kaliningrad, mein Telefon: + 7 (911) 482-77-59
Nach Erhalt der Zahlung, ich gebe Ihnen eine Kasse.
Mit freundlichen GRÜßEN, Evgeniy Semenenko

Наши проекты

ПРОЕКТ 1
​Представительство на выставках в Балтик-Экспо (Калининград) www.balticfair.com
Мы предлагаем сотрудничество по полноценному представительству Вашей компании в Балтик-Экспо центре в дни проведения выставок, тематически близких к Вашему виду деятельности.
1. Мы заключаем Договор о сотрудничестве.
2. По этому Договору Вы отправляете рекламные материалы (визитки, буклеты, журналы, брелки, флажки и т.д.) для распространения на выставке.
3. В дни проведения выставки я, как Ваш представитель, на своём выставочном месте, на стенде и столе фирменного выставочного бокса РА "Ариадна", размещаю Вашу рекламную продукцию.
4. В часы работы выставки, 3 дня, с 10 до 17 часов, я работаю с посетителями. Это раздача и распространение рекламных материалов, ответы на вопросы по деятельности и услугам представленной компании, обеспечение контактами представленной компании всех заинтересованных лиц, сбор деловой контактной информации для пересылки заказчику по электронной почте.
5. Фотосъёмка выставочного бокса с рекламной продукцией заказчика в дни работы выставки, отправка фотоотчёта.
6. По окончанию работы выставки - утилизация остатков рекламной продукции или её возврат заказчику.
ПЛЮСЫ  ПРОЕКТА
1. Экономичное и при этом полноценное участие в выставке. Вам не нужно лично привозить рекламную продукцию на выставку.
2. Вам или Вашим сотрудникам не нужно лично присутствовать на выставке, полноценное представительство будет обеспечено мной по заключённому Договору.
3. Экономия времени, стоимости проезда, суточных и командировочных.
4. Получение тех же результатов от выставки, что и при личном участии.  Это презентация Вашей компании, Ваших товаров и услуг на город Калининград и Калининградскую область. Это распространение информации о Ваших товарах и услугах среди посетителей выставки. То есть среди заинтересованных лиц, потенциальных покупателей Ваших товаров и услуг и Ваших будущих деловых партнёров или клиентов.
5. Надёжность и качество представительских услуг РА "Ариадна". Мы работаем в плотном сотрудничестве и партнёрстве с ведущей выставочной организацией в Калининградской области - с ОАО «Балтик-Экспо». Между ОАО «Балтик-Экспо» и РА "Ариадна" заключён эксклюзивный партнёрский Договор, дающий возможность рекламному агентству оказывать весь комплекс вышеперечисленных представительских услуг со всемерной поддержкой от руководства ОАО «Балтик-Экспо».  

ПРОЕКТ 2
Для филателистов, коллекционеров почтовых марок ДНР и ЛНР.
​Я являюсь автором и издателем каталога «Почта Донбасса» Почтовые марки Донецкой Народной Республики 2015 – 2017 гг. Специализированный каталог. Том 1."
По ссылке можно скачать фото каталога в разных ракурсах  https://yadi.sk/d/ONAhPlSi3QJCeT
Вес каталога: 374 гр.
Тираж 500 экз.
Стоимость каталога - 700 руб. плюс почтовые расходы.
Количество страниц: 120; формат А4, полноцветная печать всего каталога на мелованной, матовой бумаге. Обложка - ламинированный картон вес 300 гр/кв.м, корешок - проклейка.
Уникальность издания: В каталоге сделана попытка собрать и показать все не известные коллекционерам, эксклюзивные, малотиражные, условно почтовые выпуски, а также специально или невольно попавшие в обращение виды бракованного филматериала (имеются ввиду марки без просечки, с устойчивыми разновидностями рисунка или изображения на марках, с устойчивыми видами полиграфического брака).
Каталог создан для описания относящейся к филателии и к почте ДНР продукции, которая вышла из стен ГП «Почта Донбасса».
Практически все иллюстрации марок в каталоге даны с увеличением примерно в 3-4 раза! Для просмотра доступны самые мелкие детали изображения и разновидностей.
Это первое издание полного (в той мере, которой это возможно на настоящее время), филателистического каталога ДНР в котором дано описание и каталогизация продукции, выпущенной в обращение ГП «Почта Донбасса» в период со времени образования «Почты Донбасса» до момента выхода каталога из печати.
Специализированный каталог содержит подробное описание почтовых марок, их типов и разновидностей, имеющих официальное обращение и попавшими в руки коллекционеров не официальным путём, но в то же время являющимися продукцией ГП «Почта Донбасса», с примерами почтовых гашений. Указанный филматериал проиллюстрирован настолько подробно, на сколько это оказалось возможным. Каталог в большей степени является филателистическим исследованием или монографией, рассматривающей этапы становления ГП «Почты Донбасса».
Более подробную информацию о новостях ГП "Почта Донбасса", о новых почтовых марках Донецкой и Луганской республик, о первом томе изданного каталога "Почта Донбасса" можно узнать в моих группах и социальных сетях:
https://twitter.com/EvguenS/with_replies
https://www.instagram.com/evgeny_sem
https://vk.com/club155830382
https://www.facebook.com/groups/569021633439331
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001253343575
А также на канале Яндекс-дзен "Почтовые марки ДНР и ЛНР" 
https://zen.yandex.ru/id/5b3a9c85a3550000a9fec6be
Читайте, знакомьтесь, добавляйтесь в друзья, в группы, буду рад!

ПРОЕКТ 3
Копирайтинг и рерайтинг.
Мы предлагаем сотрудничество в продвижении товаров и услуг, ведение рекламных кампаний, написание статей, рекламного контента, создание уникальных и качественных текстовых информационных, коммерческих, рекламных, презентационных материалов для онлайн и оффлайн бизнеса, для СМИ, для пабликов и социальных сетей по Вашим предложениям.
Мы широко применяем следующие виды копирайтинга:  
Информационный копирайтинг, сюда относятся любые материалы по наполнению сайтов, тематические статьи, каталоги, брошюры, описания товаров и услуг.
Авторский или экспертный копирайтинг. Речь идет об эксклюзивных текстах с авторской оценкой, аналитикой, мнением специалистов.
Имиджевый копирайтинг. Мы выполняет функции пиарщика и не просто рассказываем о Вашей компании, а создаём её положительный имидж. Создание и обновление бренда компании.
Рекламный копирайтинг. Мы используем образность языка, знания маркетинга и продаж, психологии влияния. Мы помогаем убедить читателя, что ему просто необходим продукт, о котором идет речь, независимо от стоимости. Такие материалы нередко создаются не только по наитию автора, а построены по специальным формулам копирайтинга. К примеру, одна из самых популярных в этой сфере – формула AIDA. Англоязычная аббревиатура расшифровывается, как «внимание-интерес-желание-действие», и потенциального покупателя автор ведет по обозначенному маршруту, от простого любопытства до решения о покупки.
SEO-копирайтинг. Отчасти этот вид напоминает информационный копирайтинг, но отличается от него тем, что тексты включают в себя определенный перечень ключевых слов, их синонимы, похожие по смыслу словосочетания и фразы, которые в дальнейшем влияют на продвижение материала в поисковых системах. То есть статьи, которые мы видим в верхних строчках результатов поиска, к примеру, Яндекса, созданы с учетом SEO-оптимизации.
Также мы работаем в сфере рерайтинга – это переписывание текста своими словами из одного или нескольких источников (исходников). В одном материале есть «цепляющее» начало, в другом – приведены убедительные доводы, в третьем – четкий план повествования. В результате из трех текстов мы получаем единую компиляцию по нужной теме.
Мы подготовим для Вас любой текстовый материал с учётом Ваших пожеланий! 

Наши услуги

   Рекламное агентство "Ариадна" стремится быть максимально полезным и эффективно выполнить задачи по изготовлению, размещению и распространению всех видов рекламирования товаров и услуг.
Мы готовы оказать индивидуальные услуги по продвижению, разработать и реализовать эксклюзивную рекламную кампанию. 
В рамках рекламной и издательской деятельности (по сведениям, указанным в ЕГРИП), РА "Ариадна" готова предоставить представительские услуги по рекламе, продвижению, информационному обеспечению.
Рекламное агентство «АРИАДНА» - уже девять лет успешной работы на калининградском рекламном рынке!
Реклама   в   Калининграде
Эффективное размещение Вашей  рекламы  в любых СМИ Калининграда и области по минимальным ценам.
Размещение рекламы на транспорте, наружная реклама на баннерах, рекламных конструкциях.
Дизайн, изготовление рекламных макетов.
Печать буклетов, листовок, календарей.
Представительство на выставках в Балтик-Экспо (Калининград) www.balticfair.com - "Балтик-Экспо" ведущей выставочной организации в Калининградской области.
Одновременная публикация Вашего рекламного макета во всех социальных сетях и на сайте РА "Ариадна" за не большую плату без удаления.
Всего за 5 евро! Около 5000 читателей! Реклама не будет удалена.

Jednoczesne publikowanie Swojego adware układu we wszystkich portalach społecznościowych i na stronie internetowej RA "Ariadna" za niewielką opłatą bez usuwania.
Za 5 euro! Około 5000 czytelników! Reklama nie zostanie usunięta.

Simultaneous publication of your advertising layout in all social networks and on the website of RA "Ariadne" for a small fee without removal.
Just for 5 euros! About 5,000 readers! Ads will not be removed.

Gleichzeitige Veröffentlichung Ihres werbemodells in allen sozialen Netzwerken und auf der Website von RA "Ariadna" für eine geringe Gebühr ohne Entfernung.
Für nur 5 Euro! Über 5.000 Leser! Werbung wird nicht entfernt.

И конечно, Ваш макет будет размещён здесь, на сайте РА "Ариадна" в нашем специальном разделе "Реклама партнёров"
Можно оплатить услугу денежным переводом:  Western Union;  CONTACT;  Blizko;  Money Gram;  KoronaPay;  UNISTREAM
Реквизиты для перевода я сообщу в письме, напишите пожалуйста на e-mail: ariadne98@yandex.ru
Мои реквизиты для перевода денег.
Россия, Калининград, мой телефон: +7 (911) 482-77-59
Для частных лиц и юридических лиц используются способы оплаты наличными: через Сбербанк -  онлайн и безналичными: с выставлением счёта и оплатой на мой расчётный счет ИП.
После получения оплаты, я выдам Вам кассовый чек.
С уважением, Евгений Семененко
Można zapłacić przelewem: Western Union; CONTACT; Blizko; MoneyGram; KoronaPay; UNISTREAM
Dane do przelewu wyślę w mailu proszę napisać na e-mail: ariadne98@yandex.ru
Moje dane do przelewu.
Rosja, Kaliningrad, mój telefon: +7 (911) 482-77-59
Po otrzymaniu płatności, zrobię Ci paragon z kasy fiskalnej.
Pozdrawiam, Evgeniy Semenenko
You can pay by money transfer: Western Union; CONTACT; Blizko; MoneyGram; KoronaPay; UNISTREAM
Details for the transfer I will inform in a letter, please write to e-mail: ariadne98@yandex.ru
My details for the money transfer.
Russia, Kaliningrad, my phone: +7 (911) 482-77-59
After receiving payment, I will issue you a cash receipt.
With respect, Evgeniy Semenenko
Sie können per überweisung bezahlen: Western Union; KONTAKT; Blizko; MoneyGram; KoronaPay; UNISTREAM
Details für die übersetzung werde ich im Brief melden, schreiben Sie bitte an e-mail: ariadne98@yandex.ru
Meine Angaben zur überweisung.
Russland, Kaliningrad, mein Telefon: + 7 (911) 482-77-59
Nach Erhalt der Zahlung, ich gebe Ihnen eine Kasse.
Mit freundlichen GRÜßEN, Evgeniy Semenenko
 

воскресенье, 31 января 2016 г.

Контакты

Контакты

Директор рекламного агентства "Ариадна", индивидуальный предприниматель
СЕМЕНЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Свидетельство ОГРФЗ в качестве ИП Серия 39 № 001316037 от 4.05.09
ОГРНИП (ЕГРИП) № 309392512400032 от 4.05.09
Адрес для почтовой корреспонденции:
236006, г. Калининград, ул. Генерала Буткова, д. 10 – 3
236006, Russia, Kaliningrad city, Butkova str, 10 - 3
моб. тел: 8 911 482 7759 
e-mail: ariadne98@yandex.ru
Рекламное агентство "Ариадна" в социальных сетях:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001253343575   
https://www.facebook.com/groups/1617286128570660 
https://vk.com/id85297656     
https://vk.com/post95       
https://vk.com/ariadna_ra     
https://vk.com/ra_Ariadne      
 

О нас

Мы работаем с компаниями и организациями г. Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Беларуси – всеми теми, кому интересен и важен регион Калининградской области и город Калининград для развития своего бизнеса, для оказания услуг, для поставки товаров и заключения контрактов
Наш сайт: https://raariadne.wixsite.com/semenenko 
Наши группы и страницы в соцсетях:
https://twitter.com/EvguenS/
https://www.instagram.com/evgeny_sem/
https://www.instagram.com/seariadna/
https://vk.com/id85297656
https://vk.com/post95

https://vk.com/ariadna_ra
https://vk.com/ra_ariadne
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001253343575

https://www.facebook.com/groups/1617286128570660english
We work with companies and organizations in Kaliningrad, Moscow, St. Petersburg, Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Germany and Belarus - all those who are interesting and important region of Kaliningrad and the Kaliningrad city for business development, to provide services for the supply of goods and contracts

deutsch
Wir arbeiten mit Unternehmen und Organisationen in Kaliningrad, Moskau, St. Petersburg, Litauen, Lettland, Estland, Polen, Deutschland und Belarus - alle, die interessante und wichtige Kaliningrader Gebiet und die Stadt Kaliningrad für die Geschäftsentwicklung sind, die Dienstleistungsfreiheit für die Versorgung mit Gütern und Verträge

polski
Współpracujemy z firmami i organizacjami w Kaliningradzie, Moskwie, Sankt Petersburgu, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Niemcy i Białoruś - wszystkich, którzy są interesujące i ważne Obwodem Kaliningradzkim i Kaliningrad miasta dla rozwoju przedsiębiorczości, świadczenia usług dla dostaw towarów i umów

lietuvos
Dirbame su įmonėmis ir organizacijomis Kaliningrade, Maskvoje, Sankt Peterburge, Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija ir Baltarusija - visi tie, kurie yra įdomūs ir svarbūs Kaliningrado ir Kaliningrado miesto verslo plėtrą, teikti paslaugas prekių tiekimo sutarčių ir

latvijas
Mēs strādājam ar uzņēmumiem un organizācijām, Kaļiņingradā, Maskavā, Pēterburgā, Lietuva, Latvija, Igaunija, Polija, Vācija un Baltkrievija - visi tie, kas ir interesanti un svarīgi Kaļiņingradas apgabalu un Kaļiņingradas uzņēmējdarbības attīstībai pilsētā, sniegt pakalpojumus par preču piegādi un līgumu

eesti
Teeme koostööd ettevõtete ja organisatsioonide Kaliningradis, Moskvas, Peterburis, Leedus, Lätis, Eestis, Poolas, Saksamaal ja Valgevenes - kõik need, kes on huvitav ja oluline Kaliningradi oblasti ja Kaliningradi linn Ettevõtluse arendamise teenuste osutamise varustamiseks kaupade ja lepingud

suomalainen
Teemme yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden Kaliningradissa, Moskovassa, Pietarissa, Liettuassa, Latviassa, Virossa, Puolassa, Saksassa ja Valko-Venäjä - kaikille niille, jotka ovat mielenkiintoisia ja tärkeitä Kaliningradin alueen ja Kaliningradin kaupungin liiketoiminnan kehittämiseen, palvelujen tarjoamisen varten tavaroiden ja sopimukset